ประกาศสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ 1/2564
แถลงการณ์ ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
เรื่อง “การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)”