ภาษาไทย | English

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นหัวใจของการผลักดันให้การบริหารจัดการความปวดของประเทศสู่ระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชียในปี 2022


Mission (พันธกิจ)

  • Education
  • Research platform
  • Policy advocacy


Values (ค่านิยม)

Unity Harmony Respective Altruism มุ่งมั่นประสานพลังเพื่อการจัดการความปวดที่มีคุณภาพ