การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯวาระ พ.ศ. 2566-2567

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร


สมาคมฯต้องเป็นผู้นำขององค์กรวิชาชีพเพื่อการบรรเทาปวดอย่างมีมาตรฐานไม่มี แพทย์หญิงอุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล


เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาเรื่อง Pain และเผยแพร่ Best Practice เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยขั้นตอนการลงคะแนน

 1. Singin เข้าสู่ระบบ
 2. - ดำเนินการเข้าระบบโดยการเลือกเมนูด้านบนขวาของหน้าจอ เลือกเมนู Signin หรือ กด Link นี้เพื่อ Signin เข้าสู่ระบบเลือกตั้ง

  - ดำเนินการ Signin เข้าระบบด้วย รหัสสมาชิก และรหัสผ่านของท่านสมาชิก

 3. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย
 4. - เลือกเมนู MemberShips และเลือกเมนูย่อย เลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม 5. เข้าสู่หน้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2566-2567
 6. - หน้าจอจะแสดงรหัสสมาชิก และชื่อของสมาชิกที่ได้ดำเนินการ Singin เข้ามา

  - เลือกผู้ที่ต้องการลงคะแนนเสียงให้ โดยกดเลือกด้านหน้าชื่อของบุคคลที่ต้องการเลือก สามารถเลือกได้เพียง 1 คนเท่านั้น

  - สมาชิก 1 คน มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  - สามารถเลือกตั้งได้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้น(ออนไลน์/ไปรษณียบัตร)

  - หากท่านทำการเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งช่องทาง จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของท่านเป็นโมฆะ

  - เมื่อเลือกแล้ว ให้ดำเนินการกดปุ่มสีเขียวที่ระบุว่า "ตรวจสอบก่อนการบันทึกข้อมูล"

  - เมื่อกดปุ่มตรวจสอบก่อนการบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดง popup ให้กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนเสียงฯ หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้กดตกลงเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 7. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล
 8. - หน้าจอจะแสดงชื่อที่ได้เลือกเพื่อจะลงคะแนนเสียงให้จากหน้าก่อนนี้ ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย

  - เมื่อตรวจสอบข้อมูล และต้องการบันทึกการลงคะแนนเสียง ให้ดำเนินการกดปุ่มส่งข้อมูลสีเขียวที่ระบุว่า "บันทึกข้อมูล"

  - เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดง popup ให้ยืนยันข้อมูลการลงคะแนนเสียงฯ ก่อนดำเนินบันทึกข้อมูล หากต้องการบันทึกข้อมูลให้กดตกลง 9. การบันทึกข้อมูล
 10. - ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความยืนยันการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

  - ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูล และส่ง email ไปยังบัญชี email ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางสมาคมฯ ว่าท่านได้มีการเข้ามาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ