สารจากนายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

tasp president

     ผมในนามนายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างปี 2564 – 2565 ผมมีความตั้งใจ “พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และนำพายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของสมาคมฯที่ได้วางแผนไว้ให้ประสบความสำเร็จ” สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์รวมของการศึกษาเรื่องความปวดและการบำบัดความปวดในประเทศไทย
  2. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และบำบัดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปวด
  3. เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องความปวดและการบำบัดความปวดแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
  4. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม

     ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ที่ทันสมัย สมตามปณิธานของท่านผู้ก่อตั้งและผู้บริหารที่ผ่านมา

     ในนามของสมาคมฯ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีตลอดมา ผมขอให้สมาชิกและผู้สนใจ ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม ฯ ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบำบัดความปวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างสูงสุด กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงจะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อผมหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ ผมและคณะกรรมการบริหารฯน้อมรับฟังข้อเสนอแนะ สุดท้ายนี้ผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ด้วยครับ

ศ.นพ.วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย