ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร


สมาคมฯต้องเป็นผู้นำขององค์กรวิชาชีพเพื่อการบรรเทาปวดอย่างมีมาตรฐาน


การศึกษา

   -  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๖

   -  ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาที่ภาควิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑

   -  ฝึกอบรมพิเศษด้านโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ที่ภาควิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

   -  วุฒิบัตรแพทย์สาขาประสาทวิทยา สหรัฐอเมริกา (American Board of Psychiatry and Neurology)  พ.ศ. ๒๕๔๒

   -  อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา  (แพทยสภา ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๓


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

- โรคของระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ, ประสาทวิทยาผู้สูงอายุ, ภาวะปวดและการบรรเทา


ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน   

- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รพ ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน  

- รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง ๒๕๖๐


ผลงานทางวิชาการ

- หนังสือ ๒ เล่ม บทในตำราประมาณ ๖๐ บท

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  จำนวน  ๔๒  บทความ (ฐานข้อมูล Scopus)

- การถูกนำไปอ้างอิง (citation)

จำนวน ๑๐๕๖  ครั้ง  ข้อมูลจาก Scopus วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  h-index =  ๑๗

จำนวน ๑๖๕๑ ครั้ง ข้อมูลจาก Google Scholar วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  h-index =  ๒๐


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๐


เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ

๒๕๔๗   Best Platform Oral Presentation             11th Asia Oceanic Congress of Neurology

๒๕๔๙   อาจารย์แพทย์ดีเด่น                                  คณะแพทยศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ และแพทยสภา

๒๕๕๔   Best Poster Presentation Award             4th Association of South East Asian Pain Societies

๒๕๕๕   Best Young Investigator Award               ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ นักวิจัยดีเด่น                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ไม่มี แพทย์หญิงอุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล


เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาเรื่อง Pain และเผยแพร่ Best Practice เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย


การศึกษา
  • พ.ศ. 2524-2530  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2530-2533  ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2532  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2533  วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
  • พ.ศ. 2536  ฝึกอบรมพิเศษด้านไฟฟ้าวินิจฉัย ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
  • Musculoskeletal Pain

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2530-2539  สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2539-2540  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ.2540-2563  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

พ.ศ.2563-ปัจจุบัน  หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

พ.ศ.2540-2543                    กองบรรณาธิการ วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ศ.2543-2547                    รองบรรณาธิการ วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ศ.2547-2548                    บรรณาธิการ วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน                 ผู้จัดระดับความพิการนักกีฬาว่ายน้ำ ประเทศไทย

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน                 ผู้จัดระดับความพิการนักกีฬาว่ายน้ำ, World Para swimming, International Paralympic Committee.

พ.ศ.2551-2552                    เลขาธิการ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2554-2557                    เลขาธิการ สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2557-2560                    เหรัญญิก สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน                 ผู้ฝึกอบรม การจัดระดับความพิการนักกีฬาว่ายน้ำ, World Para swimming, International Paralympic Committee.

พ.ศ.2560-2561                    ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2560-2561                    นายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2562-2565                    เหรัญญิก สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย


ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ


การศึกษา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ผลงานทางวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลสำคัญที่เคยได้รับ