TASP is looking for A Professional Conference Organizer (PCO)

 

ด้วยสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 10th Congress of the Association of South-East Asian Pain Societies (ASEAPS 2023) ในปี พ.ศ. 2566 โดยเป็นการประชุมนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 600-700 คน

ทางสมาคมฯ จึงเปิดรับสมัคร Professional Conference Organizer (PCO) เพื่อจัดประชุมในครั้งนี้ โดยจะมีการชี้แจงลักษณะงานโดยย่อในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-19.00 ผ่าน Zoom

 

PCO ที่สนใจกรุณาแจ้งความประสงค์กับทางสมาคมฯภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดติดต่อ

สุนิมล ปั๋นวงศ์ (สุ), ไอรดา ลิ้มปสุวรรณ (หญิง) โทร. 02-7167010, 081-1707010

E-mail : pain.tasp@gmail.com, info@tasp.or.th

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310